Publicaties

Terug naar pagina 'Over ons' >

Bureau Heggen heeft de afgelopen jaren, vaak met collega’s,  een aantal publicaties uitgebracht. Hieronder een overzicht. In de meeste gevallen kan het document ingezien worden of is er een link opgenomen naar de digitale versie van het document. Opdrachtrapporten, inventarisaties, beheerplannen ed. staan hier niet vermeld.

Bomen en struiken van hier – Henny Ketelaar, Lex Roeleveld en Louis Dolmans, 2014

Auteur van enkele hoofdstukken van dit schitterende boek over inheemse bomen en struiken. Naast kleurige soortbeschrijvingen, veel informatie over aanleg, beheer en het vormgeven van een rijk landschap. Het boek is voor € 24,75 te verkrijgen bij de boekhandel. De uitgave er van wordt verzorgd door Uitgeverij Jan van Arkel. Klik hier om een indruk te krijgen van het boek.


Vlechtheggen van de Achterhoek – Lex Roeleveld en Jef Gielen, 2006

Eindverslag van het project ‘Vlechtheggen van de Achterhoek’ uitgevoerd in samenwerking met stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het bevat de geschiedenis van heggen, een inventarisatie van vlechtsporen, beheeradvies en voorstellen voor de toekomst van gevlochten heggen. Het document is in eigen beheer uitgegeven en hier gratis als pdf-document te downloaden. Klik hier om het document in te zien.


Over poesten, halve manen en deurewánte. Maasboeren en -boerinnen vertellen over het vlechten van heggen – Lex Roeleveld en Marius Grutters, 2006

Een verslag van een project mondelinge geschiedenis uitgevoerd in opdracht van Landschapsbeheer Nederland. In 10 interviews met oude boeren en boerinnen wordt een beeld van het leven en het heggenvlechten in het Maasheggengebied geschetst en wordt getracht de traditionele wijze van vlechten, de Maasheggenstijl, vorm te geven. De resultaten zijn uitgangspunt geweest voor de Maasheggenstijl zoals die jaarlijks tijdens kampioenschap Maasheggenvlechten te zien is. Het verslag is in eigen beheer uitgegeven. Klik hier om het document door te bladeren.


Houtwallen en historische beplanting: veldervaringen, herstel en onderhoud – Bert Maes, Lex Roeleveld en Robert Ceelen, in: Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Henk Baas et al., Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012.

Onze bijdrage (pag. 85-104) behandelt soortensamenstelling en historische beplanting van houtwallen. Vervolgens gaan we in op onderhoud en herstel van diverse landschapselementen. Het artikel wordt afgesloten met praktische aanbevelingen. Hier gratis als pdf document te downloaden.

 


A participatory approach to improve hedgerow management – Lex Roeleveld and Robert Ceelen, in Hedgerow futures. Proceedings of the first international Hedgelink Conference, Staffordshire University, Stoke-on-Trent, UK 3-5th September 2012, pp 183-191.

Artikel gepresenteerd tijdens een symposium over de toekomstige functies van heggen en hun beheer. In dit artikel wordt aan de hand van ervaringen uit het Maasheggengebied geschetst hoe partijen te betrekken in het vormgeven en evalueren van een heggenherstelplan. In een 10-stappenplan wordt geschetst hoe een langjarig herstel- en onderhoudsplan tot stand komt en hoe en op welke momenten belanghebbenden hieraan hun bijdrage kunnen leveren. Hier gratis als pdf- document te downloaden.


Over heggen, heggenvlechten en de Rooise vlechtstijl – Lex Roeleveld, 2008

Het Brabantse Sint Oedenrode ligt in een gebied wat fors op de schop is genomen. Weinig heggen en houtwallen die het Rooise landschap ooit kenmerkten, hebben de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar overleefd. In opdracht van de Stichting Het Roois Landschap is een gebiedseigen model vlechtheg ontwikkeld. Een gevlochten heg die zijn wortels in het verleden heeft maar is aangepast aan de eisen van deze tijd. Een mooie en functionele stijl die een wallichaam (lees houtwal) als basis heeft. Het rapport begint met een korte schets van het hoe en waarom van het heggenvlechten (technieken, stijlen, nut en noodzaak), de geschiedenis van het heggenvlechten, de kennis over het heggenvlechten in Brabant en de plaats van nieuwe gevlochten heggen in het Rooise landschap. Het document (31 pagina’s) is in eigen beheer uitgegeven. Klik hier om het document door te bladeren.

 


Voorlichtingsbrochure Prachtheggen in het Utrechtse landschap – Lex Roeleveld, 2010

Brochure gemaakt ter afsluiting van het project Heggen in het nationaal landschap Rivierenland. Uitgevoerd in opdracht van de stichting Heg&Landschap voor Landschap Erfgoed Utrecht, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en gemeente Houten. De brochure is hier gratis als pdf-document te downloaden.


Handleiding onderhoud van heggen – Lex Roeleveld, 2007

Handleiding geschreven als onderdeel van het project Behoud landelijke heggen door innovatief onderhoud. Een nieuwe handleiding over onderhoud en beheer van heggen zal in 2016 worden uitgegeven. Deze handleiding is alleen nog op speciaal verzoek als pdf-document beschikbaar.


Publicaties m.b.t. duurzaam grondgebruik geschreven in kader van ontwikkelingssamenwerking

L'élevage en voie d'intensification : Synthèse de la recherche sur les ruminants dans les exploitations agricoles mixtes au Mali-Sud. Roel Bosma, Konimba Bengaly, Mamadou Traore, Alexander Roeleveld, 1996, 202 pagina's, KIT Uitgeverij Amsterdam

Een analyse van jaren monitoring van de productiviteit van rundvee en schapen in de katoenstreek van Zuid-Mali. Daarna worden mogelijkheden geschetst om tot een intensivering van veehouderij te komen van de gemengde akkerbouw-veehouderij systemen in deze savanne regio. In de analyses spelen duurzaam grondgebruik en lokale organisatie een sleutelrol. Veel aspecten van wat we hier nu herstellende landbouw noemen, staan eind twintigste eeuw in West- en Oost-Afrika al geruime tijd in de belangstelling.

 

Jachères ameliorées, options pour le développement des systèmes de production en Afrique de l'Ouest.  Henk Hoefsloot, Floris van der Pol, Lex Roeleveld, 1994, 80 pagina's, Bulletin nr 333, KIT Uitgeverij, Amsterdam

Ook in Jachères ameliorées - verbeterde braaksystemen - staat duurzaam grondgebruik centraal. Is het mogelijk om een braakperiode in te bouwen die niet alleen de bodem beschermd tegen wind- en watererosie, maar ook bodemvruchtbaarheid verbeterd én gebruikt kan worden om ruwvoer voor het vee te verbouwen? Dit laatste vooral als supplement voor de trekossen aan het einde van de droge tijd als hun conditie slecht is en de werkperiode nadert. Bulletin 333 brengt de kennis hierover samen.

Focusing livestock systems research. Lex Roeleveld, Aart van den Broek (eds), 1996, 151 pagina's, KIT Uitgeverij

Farming systems research, bedrijfssystemen onderzoek, krijgt in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw veel aandacht. Onderzoek doen in het veld samen met boeren. Onderzoeker buiten de onderzoekscentra dus. Op deze manier zou het landbouwonderzoek meer en beter op de behoefte van boeren gericht moeten worden. Hoe kan veehouderijsysteemonderzoek het best georganiseerd worden?  De behandelde cases hebben betrekking op gemengde bedrijfsystemen in de West-Afrikaanse savanne regio. Participatief, bredrijfs- en systeemgericht veehouderijonderzoek.

 

 

 

 


Terug naar pagina 'Over ons' >